OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr: 02-2018

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr: 02/2018

I. ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. na podstawie art. 31c Ustawy PZP ogłasza dialog techniczny na dostawę samochodu ciężarowego – ciągnika siodłowego z pompą hydrauliczną.
II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Pruszków, ul. Stefana Bryły 6
Osoba wyznaczona do kontaktu:
Piotr Stefaniuk, Łukasz Zieliński
sekretariat@mzo.pl
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu ciężarowego – ciągnika siodłowego z pompą hydrauliczną.
III. PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579);oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
1. Przedmiotem będzie dostawa  samochodu ciężarowego – ciągnika siodłowego z pompą hydrauliczną.
2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji niezbędnych w zakresie sformułowania specyfikacji i rozwiązań technicznych.
V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia przystąpienia do dialogu technicznego , stanowiącego, Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. [Zamawiający, zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego może także wymagać dołączenia do zgłoszenia dodatkowych oświadczeń, stanowisk lub dokumentów oraz ustanowić dodatkowe warunki, od których uzależnione jest dopuszczenie do dialogu technicznego – §5 ust. 7 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego]
3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkania w siedzibie przeprowadzającego dialog techniczny.  Dialog rozpocznie się dnia 18.06.2018 r. o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej – 1 piętro
5. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 18.06.2018 r. godzina 12:00.
VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
2. Zgłoszenia można składać:
a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@mzo.pl
3. Termin składania zgłoszeń: upływa dnia 11.06.2018 ro godzinie. 15:00. [zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego termin składania zgłoszeń nie może być krótszy niż 7 dni od publikacji Ogłoszenia].
4. Zgłoszenia które zostaną dostarczone po terminie określonym w art.2 pkt.6, nie zostaną przyjęte.
Pruszków 29.05.2018 r.

 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO 02-2018

Załącznik nr 1 02-2018

Protokół_z_przeprowadzonego_dialogu_technicznego