MZO ogłasza konkurs ofert na stanowisko: Głównego Księgowego – Dyrektora Finansowego

„Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie” Sp. z o.o.: 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6
ogłasza konkurs ofert na stanowisko: Głównego Księgowego – Dyrektora Finansowego
Miejsce pracy: Pruszków

Stanowisko Głównego Księgowego – Dyrektora Finansowego może objąć osoba, która:
* Posiada obywatelstwo polskie.
* Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
* Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe,
* Ukończyła ekonomiczne studia magisterskie, posiada 3-letnią praktykę na stanowisku Głównego Księgowego w spółkach prawa handlowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

* Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo-księgowych Spółki,
* Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w tym faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi składnikami rzeczowymi.
* Dbałość o właściwe przepływy finansowe.
* Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań.
* Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działami wykonującymi rozliczenia wynagrodzeń oraz składek ZUS.
* Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi.
* Sporządzanie sprawozdań finansowych, analiz i raportów na potrzeby Zarządu, RN i instytucji zewnętrznych.
* Sporządzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego.
* Bieżąca kontrola wykonywania planu rzeczowo-finansowego.
* Opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na nowe inwestycje.

Wymagania dodatkowe:

* Predyspozycja do koordynowania pracy w dziale księgowości.
* Umiejętność obsługi komputera i programów do prowadzenia księgowości, programu Płatnik.
* Znajomość i posługiwanie się pakietem MS Office jak również obsługa podstawowych urządzeń biurowych.
* Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
* Samodzielność w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.
* Systematyczność i terminowość.

Wymagane dokumenty:

* CV wraz z listem motywacyjnym.
* Świadectwa, dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
* Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).
* Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
* Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres :
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.
ul. Stefana Bryły 6
05-800 Pruszków
Do dnia 15.05.2019r z dopiskiem „Główny Księgowy”
Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionych terminach. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o. zastrzega możliwość nie wyłonienia kandydata.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. – www.mzo.pl