Biuletyn Informacji Publicznej

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6 | NIP: 5340016439 | REGON: 016137494
tel. +48 (22) 758-20-63 | fax +48 (22) 429-48-29 | sekretariat@mzo.pl

O spółce
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. jest spółką, w której 77% udziałów posiada Gmina Pruszków a 23% Związek Międzygminny „Utrata”. Przedsiębiorstwo powstało 8 listopada 1999 roku .
Głównym zadaniem Spółki jest organizacja systemu gospodarki odpadami na terenie Pruszkowa i sąsiednich gmin.
Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie:
– Zbierania i zagospodarowania odpadów; komunalnych, wielkogabarytowych, selektywnie zbieranych, biodegradowalnych
– Zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków
– Sprzątania i odśnieżania ulic
– Produkcji i sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „ORGANIK”

Właściciele spółki:
– Gmina Miasta Pruszków – 30 021 udziałów po 500,00 zł każdy
– Związek Międzygminny „UTRATA” – 4 800 udziałów po 500,00 zł każdy.
Spółka jest reprezentowana przez Zarząd – Zarząd Spółki jest jednoosobowy – Tomasz Paluchowski – Prezes Zarządu.
bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 43 206 309,43 zł.
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazuje zysk netto 17 445,63 zł.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. uchwałą w dniu 13 czerwca 2017r.

Kapitał zakładowy
Wysokość kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi: 10 282 500, 00 zł.

Zarząd Spółki
Zarząd Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Spółki sprawuje mgr inż. Tomasz Paluchowski.

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie działa w następującym składzie:
Pan Adamski Janusz
Pan Dutkiewicz Jacek
Pan Stępień Zbigniew

Przetargi
Informacje o przetargach Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie znajdują się w zakładce PRZETARGI