Oferty pracyInspektor sortowni

Miejsce pracy Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp z o.o  ul. Stefana Bryły 6,05-800 Pruszków.

Opis stanowiska pracy

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku w naszej firmie będzie odpowiedzialna za:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe/ średnie techniczne mile widziany(kierunek ochrona środowiska),
 • obowiązkowość, sumienność, dyspozycyjność,
 • uczciwość , rzetelność,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność podejmowania decyzji.

Zadania

 • zarządzanie zespołem pracowników,
 • organizacja i koordynacja pracy podległych pracowników,
 • nadzór nad instalacją mechaniczną , biologiczną , produkcją paliwa alternatywnego,
 • koordynacja i ustalanie praca na instalacjach z kierownictwem,
 • odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP, ppoż oraz innych przepisów i procedur obowiązujących w zakładzie,
 • dbałość o powierzone mienie i porządek w miejscu pracy,
 • raportowanie przebiegu procesu produkcji,
 • praca trzy zmianowa

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazna atmosfera pracy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu  Przetwarzania Odpadów

Agnieszka Waleniak
a.waleniak@mzo.pl

510 203 606

Uprzejmie informujemy, że data składania CV mija w dniu 28.02.2020.

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.
Prosimy o umieszczenie w CV następującej Zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) oraz art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie Administratorowi w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy – dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, przez okres wskazany w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie Klauzula informacyjna.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”)) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków (dalej: „MZO”),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzo.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w MZO. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 1. a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem,
 3. c) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – Pani/Pana zgoda, w przypadku udostępnienia Administratorowi w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, danych osobowych, które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy, i wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie tych danych w postaci ich przechowywania w dokumentacji dotyczącej rekrutacji w formie papierowej lub elektronicznej.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesiecy po zakończeniu procesu rekrutacji, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, prawnicze, doradcze,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych wymaganych przez Administratora w treści formularza aplikacyjnego jest dobrowolne, a brak podania danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w rekrutacji. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione przez Panią/Pana w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, a które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy, uniemożliwi uwzględnienie takich dokumentów przez Administratora w procesie rekrutacji.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).