Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z wytycznymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie udostępnił, w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, dostęp do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Mieszkańcy Pruszkowa mogą nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
Odpady ulegające biodegradacji (zielone), papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe, chemikalia (resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich), przepracowane oleje, zużyte opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów, odpady budowlane i rozbiórkowe, popioły.

UWAGA:
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańcy Pruszkowa mogą dostarczyć do PSZOK 1000kg odpadów budowlanych pochodzących z remontów prowadzonych przez mieszkańca we własnym zakresie.

Mieszkańcy Pruszkowa mogą dostarczyć do PSZOK 8 szt. opon od samochodów osobowych na gospodarstwo domowe na rok.

Odpady wymagające opakowania (np. odpady niebezpieczne w formie płynnej) powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz posiadać informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
Odpady można dostarczyć do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony.

PSZOK nie przyjmuje:
Odpadów innych niż wymieniono powyżej, materiałów zawierających azbest, papy, odpadów zmieszanych, odpadów w opakowaniach uszkodzonych, powodujących wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania, opon ciężarowych i ciągnikowych, odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej.

Odpady dostarczone przez Mieszkańców Pruszkowa będą przyjmowane nieodpłatnie do PSZOK po okazaniu dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji na odbiór odpadów. Dopuszczalne jest okazanie dowodu osobistego w którym adres zameldowania jest zgodny z adresem nieruchomości.

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów komunalnych i identyfikacji ich rodzaju, natomiast nie ma obowiązku rozładunku przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku.

Informacje o działalności PSZOK można uzyskać pod nr. telefonu: 510 203 640 lub e- mail: punkt@mzo.pl

Zasady segregacji w PSZOK