Niewątpliwie każdy z nas spotkał się z problemem, w jaki sposób pozbyć się starego łóżka, zepsutego telewizora lub zużytych opon. Większość odpadów, które wytwarzamy w naszym gospodarstwie domowym, a których nie wolno wrzucić do worków na odpady segregowane, możemy oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jak sama nazwa wskazuje, jest to miejsce, do którego mieszkańcy nieruchomości położonych na terenie danej gminy w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych. Prowadzenie PSZOK należy do obowiązkowych zadań własnych każdej gminy (zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Każda gmina zobowiązana jest do utworzenia na swoim terenie co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Przy czym dopuszczalne jest
stworzenie takiego punktu wspólnie z inną gminą lub gminami.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczyć za darmo odpady m.in. z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, zużyte opony czy gruz z przeprowadzonych samodzielnie remontów, a także tzw. kłopotliwe odpady komunalne, takie jak: przeterminowane lekarstwa, farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich. System segregacji odpadów zabrania umieszczania odpadów problematycznych w workach do segregowania odpadów lub pojemniku na odpady zmieszane.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Pruszkowa został otwarty już w 2013 roku. PSZOK w Pruszkowie położony jest na ul. Stefana Bryły.

Odpady dostarczone przez mieszkańców Pruszkowa są przyjmowane nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji na odbiór odpadów. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogą dostarczyć do 500 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów prowadzonych przez mieszkańca we własnym zakresie oraz do 8 szt. opon od samochodów osobowych na gospodarstwo domowe w ciągu roku. Pozostałe odpady komunalne selektywnie zbierane są przyjmowane w PSZOK bez limitu.

Do PSZOK możemy dostarczyć również worki z odpadami segregowanymi, których zapomnieliśmy wystawić w dniu odbioru spod posesji. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane i zbierane są niżej wymienione odpady:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wielko i małogabarytowy)
 • baterie i akumulatory
 • świetlówki, żarówki
 • kable
 • odpady niebezpieczne posiadające etykiety pozwalające zidentyfikować rodzaj odpadu (przeterminowane lekarstwa i odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, termometry
  rtęciowe, kwasy, rozpuszczalniki, alkalia, farby, tusze, smary, opakowania po farbach, lakierach, itp.)
 • odpady wielkogabarytowe (meble itp.)
 • gruz ceglany i odpady z betonu
 • odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie)
 • drewno
 • folie bezbarwna i kolorowa
 • styropian
 • zużyte opony, guma
 • opakowania z tworzyw sztucznych i tworzywa sztuczne
 • popiół
 • opakowania z papieru i makulatury, makulatura i papier
 • metale, puszki aluminiowe i stalowe
 • opakowania wielomateriałowe tetrapak
 • opakowania ze szkła, szkło, stłuczka szklana
 • odzież, tekstylia.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady budowlane i poremontowe zawierające: azbest, papa, smoła itp.,
 • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej,
 • odpady nieprawidłowo zabezpieczone, w uszkodzonych, nieszczelnych opakowaniach (dot. odpadów niebezpiecznych).
 • odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

Pamiętajmy, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie osoby dostarczającej odpady do PSZOK.

Z przeprowadzanych badań wynika, iż do PSZOK mieszkańcy najczęściej dostarczają odpady budowlane, rozbiórkowe oraz wielkogabarytowe. Ich działania znacznie wykraczają poza zbiórkę odpadów dlatego współczesne PSZOK przyjmują rolę centrów recyklingu. Dzięki realizacji takiego obiektu możliwy jest bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów, a także właściwe ich zagospodarowanie i unieszkodliwienie.