Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, zielonych i bioodpadów z zabudowy wielorodzinnej w gminie Raszyn w 2020 r.

Rejon I

Harmonogram do pobrania

Rejon II

Harmonogram do pobrania

Rejon III

Harmonogram do pobrania

Rejon IV

Terminarz odbioru odpadów:

 

Harmonogram do pobrania

Rejon V A

Harmonogram do pobrania

Rejon V B

Harmonogram do pobrania

Punkt reklamacyjno-informacyjny czynny pon.-pt. w godz. 06:00 – 18:00. Kontakt 22 758 20 67, komunalne.raszyn@mzo.pl

Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług na adres Urzędu Gminy Raszyn lub drogą elektroniczną: komunalne.raszyn@mzo.pl

UWAGA – ODPADY NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ W DNIU WYWOZU DO GODZ. 06:00

ZASADY ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE RASZYN W 2017 R.
Uprzejmie informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów komunalnych oraz szczegółowy regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn: www.raszyn.pl oraz na stronie MZO: www.mzo.pl

Zbiórka odpadów segregowanych – papieru, plastiku i opakowań metalowych:
Odbiór odpadów w workach koloru żółtego z zawartością papieru, tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, drobnego metalu, będzie odbywał się co dwa tygodnie.

Zbiórka odpadów segregowanych – szkła oraz opakowań szklanych:
Odbiór odpadów w workach koloru białego z zawartością szkła i opakowań szklanych będzie odbywać się co 4 tygodnie.

Zbiórka odpadów zielonych – trawy i liści oraz powiązanych pakietów gałęzi, w tym choinek bożonarodzeniowych:
Odbiór odpadów w workach koloru niebieskiego (zakupionych przez mieszkańca) o pojemności do 120l z zawartością trawy i liści oraz powiązanych pakietów gałęzi, o długości 100 cm i do 20 kg wagi, będzie obywał się w okresie od kwietnia do listopada cyklicznie co dwa tygodnie.
Dodatkowo, poza ww. terminami, odbiór od kwietnia do listopada możliwy jest odbiór po wcześniejszym zgłoszeniu (2 dni przed terminem odbioru) na adres: segregowane.raszyn@mzo.pl
Odbiór odpadów zielonych oraz choinek bożonarodzeniowych od stycznia do marca (12.01, 09.02 i 09.03) oraz w grudniu (12.12) będzie miał miejsce raz w miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu (2 dni przed terminem odbioru) telefonicznym pod nr (22) 758 20 67 lub na adres: segregowane.raszyn@mzo.pl
Odpady zielone wystawione w workach przeznaczonych na odpady segregowane surowcowe (żółtych i białych) nie zostaną odebrane. Odpady będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odzieży i tekstyliów, chemikaliów, opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych, farbach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
Odbiór ww. odpadów będzie odbywał się się raz w miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu (najpóźniej 2 dni przed terminem odbioru) w Urzędzie Gminy Raszyn po nr tel. (22) 701 79 09 lub osobistym w pok. nr 10.
Odpady będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji. Wszystkie odpady należy wystawić przed posesję do godziny 6.00 w dniu zbiórki

Zbiórka w punktach odbioru:
1) PRZETERMINOWANE LEKI można oddawać do 8 punktów zlokalizowanych w aptekach na terenie Gminy Raszyn oraz w Centrum Medycznym Raszyn.
2) ZUŻYTE BATERIE można oddawać do 5 punktów zlokalizowanych w placówkach oświatowych, w budynku Urzędu Gminy Raszyn oraz w Centrum Kultury Raszyn.