Zapraszamy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych!

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Pruszkowa do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zgodnie z wytycznymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, udostępniliśmy mieszkańcom Pruszkowa, w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, dostęp do PSZOK.

W czerwcu przeprowadziliśmy Dzień Otwarty na Pszok-u gdzie udzielaliśmy informacji o funkcjonowaniu Pszok-u, omówiliśmy tematy związane z poprawną segregacją odpadów, odpowiedzieliśmy na pytania dotyczące ekologii.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jak sama nazwa wskazuje jest
to miejsce, do którego mieszkańcy nieruchomości położonych na terenie danej gminy w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych. Prowadzenie PSZOK należy do obowiązkowych zadań własnych każdej gminy (zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Każda gmina zobowiązana jest do utworzenia na swoim terenie co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Przy czym dopuszczalne jest stworzenie takiego punktu wspólnie z inną gminą lub gminami.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczyć za darmo odpady m.in. z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, zużyte opony czy gruz z przeprowadzonych samodzielnie remontów, a także tzw. kłopotliwe odpady komunalne, takie jak:  przeterminowane lekarstwa, farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich. System segregacji odpadów zabrania umieszczania odpadów problematycznych w workach do segregowania odpadów lub pojemniku na odpady zmieszane.

Odpady dostarczone przez mieszkańców Pruszkowa są przyjmowane nieodpłatnie
po okazaniu dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji na odbiór odpadów. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogą dostarczyć do 1000kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów prowadzonych przez mieszkańca we własnym zakresie oraz do 8 szt. opon od samochodów osobowych
na gospodarstwo domowe w ciągu roku. Pozostałe odpady komunalne selektywnie zbierane
są przyjmowane w PSZOK bez limitu.

 

Do PSZOK możemy dostarczyć również worki z odpadami segregowanymi, których zapomnieliśmy wystawić w dniu odbioru spod posesji.

 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane i zbierane są niżej wymienione odpady:

 

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wielko i małogabarytowy)

– baterie i akumulatory

– świetlówki, żarówki

– kable

– odpady niebezpieczne posiadające etykiety pozwalające zidentyfikować rodzaj odpadu (przeterminowane lekarstwa i odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, termometry rtęciowe, kwasy, rozpuszczalniki, alkalia, farby, tusze, smary, opakowania po farbach, lakierach, itp.)

– odpady wielkogabarytowe (meble itp.)

– gruz ceglany i odpady z betonu

– odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie)

– drewno

– folie bezbarwna i kolorowa

– styropian

– zużyte opony, guma

– opakowania z tworzyw sztucznych i tworzywa sztuczne

– popiół

– opakowania z papieru i makulatury, makulatura i papier

– metale, puszki aluminiowe i stalowe

– opakowania wielomateriałowe tetrapak

– opakowania ze szkła, szkło, stłuczka szklana

– odzież, tekstylia.

 

 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane:

 

– zmieszane odpady komunalne,

– odpady budowlane i poremontowe zawierające: azbest, papa, smoła itp.,

– odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,

– odpady pochodzące z działalności gospodarczej,

– odpady nieprawidłowo zabezpieczone , w  uszkodzonych,  nieszczelnych  opakowaniach (dot. odpadów niebezpiecznych).

– odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

 

Pamiętajmy, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie osoby dostarczającej odpady
do PSZOK.

PSZOK znajduje się w Pruszkowie, przy ul. Stefana Bryły 6 (vis a vis siedziby firmy MZO w Pruszkowie).

Informacje o działalności PSZOK można uzyskać pod nr telefonu (w MZO):

510 203 640 lub adresem e- mail: punkt@mzo.pl