Edukacja ekologiczna

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O. prowadzi działania w zakresie edukacji ekologicznej, która stanowi istotny element realizacji planów gospodarki odpadami.

Edukacja ekologiczna jest niezbędna przy wprowadzaniu selektywnego zbierania odpadów. Promujemy działania związane z ograniczeniem ilości odpadów i ich wtórnym wykorzystaniem.

Mieszkańcy miast i terenów wiejskich uczą się prawidłowych zachowań w postępowaniu z odpadami. Nasza edukacja ekologiczna związana z wdrażaniem selektywnej zbiórki odpadów podnosi świadomość społeczeństwa i przedsiębiorców w zakresie segregacji odpadów komunalnych.

Głównymi zadaniami ekologicznymi są:

 

  • podnoszenie ogólnej świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • rozpowszechnianie zasad prawidłowego postępowania z odpadami, z naciskiem na propagowanie selektywnego zbierania odpadów,
  • informowanie mieszkańców o korzyściach dla środowiska związanych z odzyskiem i ogólnie z prowadzeniem racjonalnej gospodarki odpadami.

 

Jednym z podstawowych warunków realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów jest włączenie wszystkich mieszkańców. Edukacja prowadzona jest wśród dzieci i młodzieży oraz wśród osób dorosłych.

 

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O. stosuje przeróżne formy edukacyjne dla dzieci i młodzieży tj.:
  • wycieczki edukacyjno-ekologiczne ( zwiedzanie instalacji zagospodarowania odpadów),
  • konkursy plastyczne o tematyce związanej z gospodarowaniem odpadów,
  • konkursy edukacyjno-ekologiczne (zbieranie surowców wtórnych),
  • warsztaty plenerowe – tworzenie form dekoracyjnych i użytkowych z surowców wtórnych.

 

 

Edukacja ekologiczna skierowana do osób dorosłych polega na uświadamianiu, że są oni wytwórcami odpadów a przez to bezpośrednio decydują o ilości, składzie i sposobie ich gromadzenia. Uświadamiamy dorosłych, że wprowadzenie selektywnego postępowania z odpadami nie jest złem koniecznym ale jest pozytywnym działaniem ekologicznym oraz ekonomicznym.

 

 

Istotnym elementem edukacji ekologicznej jest aktywny udział społeczeństwa w poznawaniu przekazywanych treści.